Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Jak dołączyć do Sieci ODL?

Jak dołączyć do Sieci ODL

Jak dołączyć do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie?

Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy obecnie 60 organizacji na terenie Polski i obejmuje 585 gmin.  Staramy się, aby zasięg Programu był coraz większy, jednak wiemy, że jest jeszcze w Polsce wiele gmin, do których Program nie dociera, ponieważ w pobliżu nie ma żadnego Ośrodka Działaj Lokalnie. Trzeci sektor się rozwija, prężnie działających organizacji pozarządowych jest coraz więcej nie tylko w dużych, ale także w małych miastach i na wsiach. Dlatego organizacji, które chciałyby uczestniczyć w Programie przybywa. Wiele z nich czuje się na siłach, aby stać się organizacją grantodawczą – wspierającą lokalnych aktywistów i społeczników w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadawane przez organizacje, które chciałyby dołączyć do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Czy do Sieci ODL można dołączyć w dowolnym momencie? Czy prowadzony jest nabór dla zainteresowanych organizacji?

Nabór dla nowych organizacji, które chciałyby dołączyć do Sieci ODL jest prowadzony średnio co 2-3 lata. Pierwszym etapem jest ogłoszenie regulaminu zawierającego kryteria formalne, które trzeba spełnić, aby zgłoszenie zostało przekazane do dalszej oceny.  W każdym naborze  przyjmowanych jest od 5 do 7 nowych starannie wyselekcjonowanych organizacji.  W drugiej połowie 2015 roku odbędą się dwa nabory:

  • Nabór „klasyczny”, w ramach którego wyłonionych  zostanie 3-5 nowych ODL, które dołączą do obecnych członków Sieci i będą prowadziły konkurs grantowy Działaj Lokalnie od 2016 r.
  • Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie, w ramach którego wyłonionych zostanie 3-5 organizacji, które spełniają kryteria regulaminu Programu oraz są gotowe do uruchomienia konkursu grantowego w oparciu o doświadczenia „Działaj Lokalnie” ze środków własnych lub pozyskanych lokalnie (bez pełnego dofinansowania ze środków PAFW).

Terminy: Nabór „klasyczny” odbędzie się w II kwartale 2015 r., zaś nabór na Afiliowane ODL odbędzie się w terminie późniejszym. Oba konkursy zostaną rozstrzygnięte w IV kwartale 2015 r. Organizacje wyłonione przez przedstawicieli PAFW, Akademii oraz niezależnych ekspertów zostaną przygotowane do uruchomienia lokalnego konkursu grantowego w 2016 r.

Jakie warunki powinna spełnić moja organizacja, aby móc zostać ODL (dotyczy również Afiliowanych ODL)?

Każda organizacja pozarządowa, która chciałaby dołączyć do Sieci ODL musi wziąć udział w naborze. Podstawowe warunki jakie musi spełnić organizacja ubiegająca się o przyłączenie do Sieci to:

  • działanie w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców,
  • umiejętność skutecznego pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność,
  • współpraca z różnymi partnerami w swojej społeczności (np.: samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pomocowe, osoby indywidualne),
  • gotowość do: ogłoszenia konkursu grantowego na terenie co najmniej 4 gmin (z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL), wspierania aktywności mieszkańców swojej społeczności, przyznawania dotacji na inicjatywy obywatelskie (organizacja ma statutową możliwość przyznawania dotacji oraz jest gotowa pozyskać wkład finansowy z przeznaczeniem na dotacje).

Ważne jest, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego.

Trzeba pamiętać, że Działaj Lokalnie to program przeznaczony dla organizacji z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców, więc nie może być prowadzony w dużych miastach. Ośrodki Działaj Lokalnie, dzięki stałej obecności w społeczności zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto, na bieżąco pomagają grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych. Więcej na temat zasad Programu „Działaj Lokalnie” można przeczytać TUTAJ.

Jak finansowane są Ośrodki Działaj Lokalnie? Czy część otrzymanej dotacji można przeznaczyć na administrację?

Dla organizacji, które dopiero przystępują do Programu są przewidziane 4 warianty finansowania(do wyboru): 14 000zł, 27 000 zł, 38 000 zł i 50 000 zł przy czym wkład własny ODL zawsze musi stanowić minimum połowę otrzymanej dotacji, czyli odpowiednio 7 000 zł, 13 500 zł, 19 000 zł i 25 000 . Z dotacji PAFW na obsługę konkursu można przeznaczyć maksymalnie (w zależności od wariantu finansowania) 5 600 zł, 10 800 zł, 15 200 zł lub 20 000 zł na najwyższym wariancie. Kwota ta stanowi nie więcej niż 27% całego budżetu konkursu.  

Czy Afiliowane ODL otrzymają wsparcie finansowe?

Afiliowane ODL będą prowadziły konkurs grantowy ze środków własnych lub pozyskanych lokalnie. Dodatkowo przewidziane będą tzw. „seed granty” w wysokości 5-10 tys. zł (w zależności od środków pozyskanych przez Afiliowany ODL), które będą mogły przeznaczyć na koszty uruchomienia konkursu grantowego (koszty administracyjne), koszty pozyskania środków na granty (kampanie fundraisingowe), ale którymi nie będą mogły zasilić konkursu grantowego. Afiliowane ODL dołączą do Sieci, będą mogły korzystać z jej zasobów, a także oferty kierowanej do ODL (szkoleń, spotkań regionalnych, konkursów). Jedyna różnica między ODL wyłonionymi w naborze klasycznym i Afiliowanymi ODL dotyczyć będzie finansowania konkursu grantowego. Ponadto Afiliowane ODL będą wspierane merytorycznie w przygotowaniu pierwszego konkursu grantowego przez przedstawicieli najbardziej doświadczonych ODL, pełniących rolę mentorów. 

Czy moja organizacja może brać udział w szkoleniach, jeśli dołączy do Sieci?

Każda organizacja, która jest przyjmowana do Sieci ODL przechodzi szkolenie przygotowujące, aby dobrze zapoznać się z ideą i zasadami Programu oraz dostosować statut do działalności grantodawczej. Ponadto nowe ODL mogą także liczyć na wsparcie przy organizacji pierwszego lokalnego konkursu grantowego w zakresie: udziału członka zespołu Działaj Lokalnie w posiedzeniu komisji grantowej, przeprowadzenia monitoringu finansowego i merytorycznego, wsparcia zespołu ODL od strony organizacyjnej (prowadzenia księgowości, nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami,  czy  z samorządem w ramach regrantingu).  

Jakie inne korzyści mają Ośrodki Działaj Lokalnie będąc członkami Sieci?

Ponieważ zależy nam na budowaniu Programu „Działaj Lokalnie” jako silnego, profesjonalnego programu społecznego wprowadzającego realną zmianę w życie lokalnych społeczności oraz świadczącego usługi na wysokim poziomie,  koncentrujemy się na wzmacnianiu potencjału członków Sieci ODL w sposób, który pozwoli im stale podwyższać poziom swoich usług. Dlatego w ramach programu oferowane są ogólnopolskie warsztaty, szkolenia, doradztwo ekspertów z zakresu pozyskiwania środków, wizyty studyjne między ODL-ami, regionalne spotkania ODL, webinaria, bazę  zasobów sieci ODL, filmy promujące współpracę ODL z samorządem i biznesem. W ramach programu ODL mogą pozyskiwać dodatkowe środki na przeprowadzenie kampanii 1% podatku, na prowadzenie wśród grantobiorców Konkursu „Opowiedz…”, który uczy promowania aktywności społecznej poprzez filmy i reportaże multimedialne. Zespół DL stara się także nawiązywać współpracę z zewnętrznymi instytucjami, które dysponują ofertą szkoleń dla ODL (np. zespół portalu ngo.pl przeprowadził szkolenia dotyczące komunikacji). Uruchomiony został także proces certyfikacji ODL, który służyć ma wzrostowi aspiracji Ośrodków Działaj Lokalnie, motywowaniu ich do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz budowaniu prestiżu wokół całej sieci. Uzyskanie certyfikatu przez ODL ma odzwierciedlać osiągnięcie przez niego określonego poziomu jakości i skuteczności prowadzonych działań. Wzmocniona i zmotywowana sieć ODL ma być atrakcyjnym partnerem dla firm, instytucji i osób prywatnych. Podsumowaniem każdej edycji Programu są uroczyste gale, podczas których wręczane są nagrody najefektywniejszym Ośrodkom Działaj Lokalnie oraz laureatom Konkursu „Opowiedz…”. Ponadto Ośrodki Działaj Lokalnie stając się członkami Sieci czerpią szereg korzyści m in. działając według wysokich standardów wzmacniają swoją pozycję w lokalnych środowiskach i budują zaufanie otoczenia, w tym partnerów samorządowych, biznesowych i instytucjonalnych, Otrzymują możliwość stałego podnoszenia standardów swoich działań a także rozbudowywania swojego potencjału na poziomie instytucjonalnym, relacji z partnerami oraz darczyńcami, stają się liderami w swoich społecznościach.