Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Historia programu


Program „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Do tej pory miało miejsce siedem edycji programu. VIII edycja jest w trakcie realizacji. Na przestrzeni lat formuła Programu ulegała nieznacznym zmianom, natomiast jego cel – aktywizacja lokalnych społeczności – pozostaje bez zmian.


I edycja

Realizacja Programu rozpoczęła się w czerwcu 2000 roku. W ogólnopolskim konkursie grantowym można było ubiegać się o dotacje na przedsięwzięcia służące rozwiązywaniu problemów lokalnych i sprzyjające rozwojowi lokalnemu, niezależnie od tego, jakiej dziedziny życia społecznego dotyczą.

Do Akademii nadesłano 531 wniosków z całej Polski. Większość projektów pochodziła z małych miejscowości, natomiast wnioski nadesłane z dużych ośrodków miejskich dotyczyły realizacji projektów w małych miastach i wsiach.

Ostatecznie przyznano 69 dotacji na kwotę 1 150 000,00 zł.

12 najciekawszych projektów zostało nagrodzonych i opisanych w specjalnej publikacji.

II edycja

W ramach II edycji Programu „Działaj Lokalnie” – realizowanego w formule trzech oddzielnych ścieżek – dofinansowanych zostało w sumie 101 inicjatyw lokalnych (50 w konkursie ogólnopolskim i 51 w konkursie lokalnym) na łączną kwotę 1 369 979,95 zł.

Ścieżka A – Prowadzona była w formie otwartego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych. Zadaniem uczestniczących w niej instytucji była twórcza adaptacja jednego z 12 pomysłów zrealizowanych w I edycji „Działaj Lokalnie”, uznanych przez Komisję Programu za modelowe. Spośród ponad 70 wniosków złożonych w ramach tej ścieżki Komisja wybrała 12 wykorzystujących pomysły 10 modelowych inicjatyw. Łączna kwota dofinansowania inicjatyw wyniosła 222 020, 00 zł.

Ścieżka B – Obejmowała ofertę skierowaną do organizacji pozarządowych i samorządowych placówek kulturalno-oświatowych działających na terenach województw o najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej, czyli warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W ramach tej ścieżki można było ubiegać się o dotacje na przedsięwzięcia służące rozwiązywaniu problemów lokalnych na obszarze wyżej wymienionych województw i angażujące w swą realizację społeczność. Decyzją Komisji dofinansowanych zostało 36 przedsięwzięć na łączną kwotę 643 025,44 zł.

Ścieżka C (pilotażowa) – Wychodząc z założenia, że „z bliska widać lepiej”,  powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych lokalnym organizacjom, które najlepiej znają potrzeby i zasoby swoich społeczności oraz wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć, z kim współpracować. W tej ścieżce, w drodze konkursu wyłoniliśmy trzy organizacje, posiadające doświadczenie w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji. Trzy Lokalne Organizacje Grantowe, zorganizowały lokalne konkursy grantowe i  dofinansowały 51 różnych inicjatyw z terenu czterech gmin Masywu Śnieżnika, powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec oraz powiatu leżajskiego.

III edycja

W ramach III edycji przeprowadziliśmy wyłącznie ogólnopolski konkurs dla NGO. Zrealizowano 187 projektów, a łączna suma przekazanych dotacji wyniosła ponad 2 370 000 zł.

W III edycji Programu „Działaj Lokalnie” skoncentrowaliśmy się na małych społecznościach. O dotacje mogły się ubiegać fundacje i stowarzyszenia oraz ich oddziały posiadające osobowość prawną, mające siedziby w miejscowościach liczących nie więcej niż 20 000 mieszkańców.

Dotacje do wysokości 15 000 zł przyznaliśmy na realizację przedsięwzięć w trzech szeroko rozumianych dziedzinach: oświaty i edukacji, spraw społecznych oraz kultury.

W tej edycji pojawił się również po raz pierwszy konkurs „Opowiedz…”. W ramach tego przedsięwzięcia grantobiorcy Programu „Działaj Lokalnie” mieli poprzez różne formy (zdjęcia, filmy) w barwny i interesujący sposób opowiedzieć o swoich działaniach i ich efektach. Najciekawsze projekty również zostały opisane w publikacji podsumowującej.

IV edycja

Celem tej edycji była pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Cel ten był realizowany poprzez lokalne konkursy grantowe prowadzone przez Lokalne Organizacje Grantowe (LOG) oraz uzupełniający konkurs ogólnopolski prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Program oferował wsparcie finansowe w ramach konkursu na dotacje w takich dziedzinach jak edukacja, sprawy społeczne, kultura i rozwój lokalny.

Tym razem  część konkursów grantowych również była organizowana na poziomie lokalnym, gdyż ewaluacja II edycji pokazała, że ta metoda jest najefektywniejsza. Poza lokalnymi konkursami prowadzonymi przez Lokalne Organizacje Grantowe (w 2004 roku – 15 LOG, w 2005 roku – już 30) zorganizowaliśmy również uzupełniające konkursy ogólnokrajowe. W sumie w IV edycji zrealizowano 617 dotacji (99 w konkursie ogólnopolskim i 518 w konkursach lokalnych) na łączną kwotę 2 949 399,05 .  

Kontynuowaliśmy również konkurs „Opowiedz…”, tym razem przeznaczony zarówno dla grantobiorców, jak i Lokalnych Organizacji Grantowych.

Nowością tej edycji było również dodatkowe wsparcie dla najbardziej efektywnych LOG w postaci nagród finansowych. Najciekawsze publikacje znajdują się w publikacji podsumowującej IV edycję.

V edycja

Edycja miała na celu pobudzanie aspiracji życiowych mieszkańców i poprawę jakości ich życia oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. W ramach Programu nadal prowadziliśmy równolegle dwie ścieżki: lokalne konkursy grantowe – realizowane przez Lokalne Organizacje Grantowe (45 LOG) oraz ogólnopolski konkurs grantowy inicjujący tworzenie lokalnych koalicji (10 koalicji).

W V edycji Programu „Działaj Lokalnie” ogólnopolski konkurs grantowy skierowany był do grup inicjatywnych z miejscowości liczących do około 20 000 mieszkańców, obejmujących co najmniej jedną organizację pozarządową oraz partnerów reprezentujących samorząd lokalny i sektor biznesu. Grupy inicjatywne reprezentowane przez organizacje pozarządowe wzięły udział w konkursie grantowym, w ramach którego Komisja Selekcyjna dokonała wyboru 10 grantobiorców. Grupy inicjatywne miały za zadanie w ciągu 12 miesięcy zbudować lokalną koalicję, przeprowadzić kampanię fundraisingową i dokonać diagnozy potrzeb lokalnych, a następnie zrealizować sześciomiesięczny projekt aktywizujący społeczność lokalną.

Poza konkursem ogólnopolskim kontynuowaliśmy konkursy lokalne z Lokalnymi Organizacjami Grantowymi na obszarze około 500 gmin. W sumie w V edycji zrealizowano 1035 projektów, natomiast łączna kwota dotacji wyniosła 3 421 907,18 .

W V edycji kontynuowaliśmy konkurs „Opowiedz…”, w którym udział wzięły wyłącznie LOG oraz po raz kolejny nagrodziliśmy najefektywniejsze Lokalne Organizacje Grantowe.

Opisy wszystkich Lokalnych Organizacji Grantowych znajdują się w naszej publikacji.

VI edycja

W tej edycji kładliśmy nacisk na aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Edycja obejmowała wyłącznie konkursy lokalne realizowane we współpracy z około 50 Lokalnymi Organizacjami Grantowymi (LOG).

Przekazaliśmy 1284 dotacji w łącznej kwocie 4 424 886,32 . Wprowadziliśmy również nową formę wymiany doświadczeń pomiędzy LOG w postaci wizyt studyjnych. W trakcie całej VI edycji każdy z LOG miał możliwość jednorazowego wystąpienia o grant na pokrycie kosztów wizyty studyjnej do wybranego (lub wybranych) LOG. Celem wizyty mogło być na przykład zapoznanie się z pracami lokalnej komisji grantowej lub  wzięcie udziału w wydarzeniu otwartym, takim jak happening czy event fundraisingowy.

Konkurs „Opowiedz…” był w tej edycji skierowany wyłącznie do grantobiorców.

W tej edycji uruchomiliśmy również dodatkowe działanie – Akcję „Powódź. Pomagamy! – wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych”, obejmujące specjalny fundusz wsparcia organizacji pozarządowych z terenów dotkniętych powodzią w 2010 roku. Akcję zasiliły środki z programów DL VI i DL VII oraz specjalny grant, który Akademia otrzymała na ten cel z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Łącznie przyznano 70 dotacji na sumę 480 050,00 złotych. Dotacje zostały przeznaczone na: koszty remontów siedzib organizacji, zakup sprzętu, głównie strażackiego i biurowego, dofinansowanie zagrożonych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą VI edycję.

VII edycja

Ta edycja  została zakończona na początku 2013 roku. Wzięły w niej udział 53 Ośrodki Działaj Lokalnie (dawniej LOG). W roku 2010 zrealizowano 654 projekty na rzecz lokalnych społeczności. Łączna kwota dotacji wyniosła 2,4 mln zł. Został zrealizowany konkurs „Opowiedz...” przeznaczony dla grantobiorców.

W 2010 roku rozpoczęliśmy pilotażowy Fundusz „Działaj Lokalnie dla Programu Leader. Dotacje i Pożyczki” we współpracy z 4 Ośrodkami „Działaj Lokalnie” oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Ośrodki Działaj Lokalnie prowadziły fundusz dotacji na tzw. wkłady własne do Programu LEADER „Małe projekty” w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łącznie przyznano 7 dotacji. Natomiast NFR NIDA prowadziła fundusz pożyczkowy dla organizacji, które ubiegały się o wsparcie z Leadera. Przyznano dotychczas 5 pożyczek na sumę ok. 60 tys zł.VIII edycja

Ta edycja  została zakończona w 2015 roku. Wzięło w niej udział 60 Ośrodków Działaj Lokalnie (dawniej LOG). Na początku VIII edycji do programu dołączyło 10 nowych organizacji. W toku całej edycji zrealizowano 1581 projektów na rzecz lokalnych społeczności. Łączna kwota dotacji wyniosła 6,1 mln złotych. Został zrealizowany konkurs „Opowiedz...” przeznaczony dla grantobiorców.


IX edycja

IX edycja programu "Działaj Lokalnie", rozpoczęła się w styczniu 2015 r. i  jest obecnie w trakcie realizacji. Na chwilę obecną Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy 67 organizacji (w tym 4 Afiliowane ODL), które obejmują zasięgiem 618 gmin na terenie Polski. W dwóch rundach Konkursów Grantowych w 2015 i 2016 roku Ośrodki Działaj Lokalnie, przyznały dotacje dla 1724 organizacji lokalnych łącznie.